راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

مرکز تماس

اطلاعات تماس

۰۲۱-۷۵۲۰۷۰۰۰

نام منطقه شماره تماس
سازمان منطقه آزاد ارس ۰۴۱-۴۲۰۲۴۹۵۱
سازمان منطقه آزاد ماکو ۰۴۴-۳۱۰۰
سازمان منطقه آزاد انزلی ۰۱۳-۳۴۴۳۷۶۷۱
سازمان منطقه آزاد اروند ۰۶۱-۵۳۵۳۵۰۷۹
سازمان منطقه آزاد کیش ۰۷۶-۴۴۴۲۲۱۴۱
سازمان منطقه آزاد قشم ۰۷۶-۳۵۲۴۱۷۱۰
سازمان منطقه آزاد چابهار ۰۵۴-۳۵۳۱۲۲۰۰
سازمان منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی ٠٩٦٣٣٠
نام منطقه شماره تماس

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 

۰۵۱-۵۴۵۵۷۲۸۷

منطقه ویژه اقتصادی شیراز 

۰۷۱-۳۲۳۱۹۷۰۰

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید 

۰۳۴-۴۴۲۵۲۵۵۲ 

۰۳۴-۴۴۲۵۲۲۴۲

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

 ۰۲۵-۳۳۶۷۷۰۰۱ 

منطقه ویژه اقتصادی یزد

۰۳۵-۳۷۲۷۵۰۷۵

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

۰۷۷-۳۳۴۵۴۵۴۰

منطقه ویژه اقتصادی سهلان

۰۴۱-۳۲۴۶۳۴۰۱

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

۰۷۶-۳۳۵۹۲۲۰۱

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

۰۷۶-۳۳۵۱۴۰۰۱

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

۰۱۱-۳۴۶۲۳۰۰۱

منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

۰۸۳-۳۳۸۳۷۷۲۳۰

۰۸۳-۳۳۸۳۹۹۱۷۴

۰۸۳-۳۳۸۳۹۹۲۴۹

منطقه ویژه اقتصادی پیام

۰۲۶-۳۳۲۶۶۰۲۱

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

۰۵۱-۳۳۵۴۰۱۱۰

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

۰۷۶-۴۴۶۲۷۰۴۳

منطقه ویژه اقتصادی لامرد

۰۷۱-۵۲۷۲۵۲۶۳

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

۰۳۴-۳۴۱۹۴۳۱۰

منطقه ویژه اقتصادی ری

۰۲۱-۵۶۵۹۰۹۳۲

منطقه ویژه اقتصادی لاوان

۰۷۶-۴۴۳۸۹۴۰۰

منطقه ویژه اقتصادی مهران

۰۸۴-۳۳۳۶۷۰۳۹

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

۰۲۱-۴۱۱۷۲

۰۲۳-۳۱۲۱

منطقه ویژه اقتصادی جهرم

۰۲۱-۲۳۸۶۲۱۶۱

۰۲۱-۲۳۸۶۲۲۶۲

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی - بیرجند

۰۵۶-۳۲۳۷۷۰۰۱۲

۰۵۶-۳۲۳۷۰۰۱۴

منطقه ویژه اقتصادی اترک

۰۱۷-۳۲۳۴۵۰۴۱

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی - بجنورد

۰۵۸-۳۲۲۳۷۶۴۴

منطقه ویژه اقتصادی سمنان

۰۲۳-۳۳۳۷۰۷۲۳

منطقه ویژه اقتصادی کاوه

۰۸۶-۴۲۳۴۲۲۰۱

منطقه ویژه اقتصادی کاشان

۰۲۱-۸۸۹۰۹۱۰۲

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

۰۷۷-۳۱۳۷۶۰۰۰

۰۷۷-۳۱۳۷۶۲۰۰

منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس  

۰۷۶-۳۲۵۷۱۰۶۵

منطقه ویژه اقتصادی کارزون

۰۷۱-۴۲۳۷۶۰۰۵

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

۰۶۱-۵۲۱۱۰۰۰۱

منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

۰۷۷-۳۳۳۲۲۰۵۱

منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

۰۲۱-۸۸۰۸۶۱۸۹

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

۰۳۴-۴۲۲۸۳۰۰۰

منطقه ویژه اقتصادی بانه

۰۸۷-۳۳۶۲۱۳۶۰

 

 

نسخه بتا